Radionica svibanj 2017

Feldenkrais® i Anat Baniel(sm) metode

RADIONICA ZA RODITELJE I STRU?NJAKE KOJI RADE S DJECOM

Šestinski vijenac 2, Zagreb

Subota 27. do utorka 30. 5. 2017.
Besplatne lekcije funkcionalne integracije za djecu s teško?ama u razvoju

VID, KOORDINACIJA POKRETA, U?ENJE

Instruktorice: Nancy Aberle, Lynn Bullock i tim prakti?ara Feldenkraisove i Anat Baniel metoda
N--L

Instruktorice Nancy i Lynn ve? šesti put u Zagrebu vode seminar za roditelje i stru?njake. Držat ?e pouku o tehnikama i na?elima Feldenkraisove metode i njihovoj primjeni u radu s djecom. Tijekom grupnih lekcija naglasak ?e se staviti na svjestan pokret i na?ela neuromotori?kog u?enja, a lekcije   funkcionalne integracije provodit ?e se individualno.

Feldenkraisov pristup temelji se na neuroznanosti i u njemu se pokret koristi da bi mozgu slao nove informacije. Slanjem nedostaju?ih senzomotori?kih informacija iskusni prakti?ari u djetetovom mozgu mogu stvoriti nove i korisne neuronske putove. Ako se djetetu pomogne tako da ono poboljša svoje sposobnosti samopercepcije i da izvede pokret kojim ?e ostvariti svoje namjere, tada se mogu poboljšati sva podru?ja djetetova života: tjelesno, emocionalno i spoznajno.

Tražit ?emo odgovor na glavna pitanja: Kako distingvirati izme?u informacije djetetovom živ?anom sustavu i pretjerane stimulacije? Koji su najbolji uvjeti za poboljšanje motori?ke koordinacije, vida i u?enja?

Radionica se sastoji od dva dijela:
Seminarski dio, 27. i 28. svibnja - teorijski i prakti?ni dio za roditelje i stru?njake
Vrijeme održavanja: 10 - 17 sati s pauzom za ru?ak + kratke kava/?aj pauze.
Radionica ?e se provoditi na engleskom i hrvatskom jeziku.

Helen-2

U ovom teorijskom i prakti?nom dijelu instruktorice Nancy i Lynn ?e polaznike voditi kroz temu grupnim lekcijama svjesnost kroz pokret (usmenim putem) i individualnim pristupom funkcionalne integracije (rad u parovima putem dodira uz superviziju prakti?ara).
Držat ?e pouku o tehnikama i na?elima Feldenkraisove metode (s posebnim naglaskom na vid i njegovu ulogu u organizaciji pokreta) i kako ih primjenjivati u radu s djecom.
Sudionici ?e u?iti na?ine kojima se stvaraju uvjeti za motori?ko i kognitivno u?enje i napredovanje djece, za zdravo odrastanje i funkcioniranje u zreloj dobi. Primjenom ovih postupaka u djece s razvojnim poteško?ama ?esto se do fascinantnih razmjera može poboljšati njihova sposobnost u?enja i upravljanja sobom. Kroz lekcije njihov živ?ani sustav prima informacije kojima se uskla?uje i usavršava pokret i poti?e razvoj spoznajnih sposobnosti (okoline i samih sebe), a koje zbog razli?itih cerebralnih ili genetskih ošte?enja ili trauma ne mogu primati spontano. Takvim informacijama nadomješta se i poti?e istraživa?ki proces kroz koji zdrava djeca prolaze prirodno tijekom svladavanja uro?enih faza senzomotori?kog razvoja.

Roditeljima i stru?njacima koji pak rade sa zdravom djecom ova ?e znanja pomo?i da bolje shvate razvojni pokret, nastanak somatskih obrazaca, veze i interakcije izme?u mozga, pokreta i okoline. Sve su to saznanja pomo?u kojih roditelji i stru?njaci mogu podržavati i poticati razvoj sposobnosti u?enja i prirodnu progresiju razvoja mozga. Time se kod djece razvija osje?aj postignu?a na motori?kom, ali i kognitivnom, emotivnom i socijalnom podru?ju.

rad_2

Klini?ki dio, 29. i 30. Svibnja - besplatne lekcije funkcionalne integracije za djecu i sve zainteresirane polaznike radionice.
Tim iskusnih prakti?ara ?e provoditi individualne lekcije za djecu i sve zainteresirane polaznike radionice, prema dogovoru jednom ili dva puta dnevno.
Vrijeme održavanja: 10 - 11, 11 – 12, 12 – 13, ru?ak, 14 – 15, 15 – 16, 16 – 17; istovremeno na sedam radnih mjesta.
Tijekom ova dva dana Nancy i Lynn ?e pozornost posvetiti radu prakti?ara s djecom, odgovarati na pitanja stru?njaka i roditelja o primjeni metoda i na?ela, te specifi?nim poteško?ama djece i njihovih roditelja.

Radionica je namijenjena:

?    roditeljima djece s razvojnim teško?ama i invaliditetom,
?    roditeljima koji žele poboljšati motori?ki i spoznajni razvoj svoje djece,        
?    stru?njacima koji rade s djecom (fizioterapeutima, rehabilitatorima, kineziolozima, pedagozima, lije?nicima i ostalima)
?    svima koji žele poboljšati zdravlje putem somatskog i prirodnog neurološkog u?enja

Iskustva roditelja s prethodnih radionica:
Roditelji su nakon radionice primijetili niz poboljšanja kod sebe i kod djece. Izme?u ostalog naveli su: ve?u stabilnost, pokretljivost i sigurnost u kretanju, osloba?anje napetosti i bolova, smanjenje broja ponavljaju?ih prisilnih radnji kod djece iz autisti?nog spektra, bolji san i zadržavanje pozornosti, bogatiju igru i komunikaciju i sl.

„Habilitacija našeg sina sasvim se sigurno može podijeliti na period prije i poslije našeg susreta s Feldenkrais i Anat Baniel metodom. Devet principa raskrinkalo je uglavnom sve zablude u terapijskim postupanju koje su nas kao roditelje do tada vodile, te nam ponudilo zdraviju i u?inkovitiju alternativu. Psihologija u?inkovitog i zabavnog u?enja kombinirana s uvidom u bazi?ne principe neurološkog funkcioniranja dala nam je uvid u potpuno druga?iju perspektivu.„

„Na jednostavan na?in je objašnjeno s kojim se sve izazovima suo?avaju djeca u svom razvoju te što im je sve potrebno da bi prošli put od ideje pa sve do uspješne realizacije."

„Prolaskom kroz seminar i rad prakti?ara s našom k?erkom uvelike nam je promijenio pogled na na?in kako možemo pomo?i svom djetetu."

Instruktorice:
Nancy Aberle ima svoju Feldenkrais ordinaciju u Zurichu od 1998. godine i specijalizirala se za rad s dojen?adi i djecom. Nancy je certificirana prakti?arka Feldenkraisove i Anat Baniel metode za djecu koja se temelji na radu dr. Feldenkraisa. Od 2004. vodi napredne treninge za prakti?are Feldenkraisove metode i njihov je mentor u radu s djecom.
Lynn Bullock certificirana je prakti?arka Feldenkraisove i ABM-ove metode i autorica programa "Spoznaje o vidu". Lynn je godinama intenzivno sura?ivala s Nancy i sada vodi svoju praksu u Parizu u Francuskoj. Radi s dojen?adi i djecom koja imaju razvojne teško?e, ali i s odraslima. U nekoliko zemalja vodi radionice posve?ene poboljšanju vida. Od 2008. u suradnji s Nancy Aberle sudjeluje u vo?enju seminara „Feldenkrais without Borders“.

Napomene:
Radionica se održava na Engleskom i Hrvatskom jeziku.
Preporu?ena literatura:
Tekst  Nancy Aberle o optimalnom miši?nom tonusu.
Tekst Nancy Aberle: „Kako uklju?iti sklopku za u?enje“ - izlaganje Nancy Aberle sa znanstvenog kongresa „Mozak koji sura?uje“, Graz 2010.
Nancy Aberle (2010), Turning the „Learning switch on“, izlaganje na engleskom, francuskom ili njema?kom jeziku ili gledanje video zapisa slijedite link: http://www.feldenkrais-nancy-aberle.ch/produkte/downloads_en.php?L=en

Organizirano besplatno ?uvanje djece 27. i 28. 5. 2017.:
Mole se roditelji kojima je potrebno ?uvanje djece da se jave do 31. 3. 2017.

Cijena i na?in pla?anja:
Seminarski dio  radionice polaznici pla?aju 2300 kuna dok je klini?ki dio besplatan.
Roditelji slabijeg imovinskog stanja koji ne mogu platiti punu cijenu radionice mogu se javiti u udrugu kako bi se dogovorila mogu?nost sufinanciranja dijela iznosa iz fonda udruge.
Nezaposlenima, studentima i pripravnicima na stru?nom usavršavanju odobrava se popust od 50%.

Molimo ispišite obrazac prijave: /obrazac za prijavu/ i pošaljite na mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ili
poštom na adresu: Udruga Priroda kretanja, Šestinski trg 5, 10 000 Zagreb. Prijava podrazumijeva uplatu od 30% iznosa cijene radionice.